Thứ Hai, 30/11/2020

Buổi sáng

- Chào cờ - Triển khai kế hoạch tuần (CBGV)

- Dạy học theo chương trình tuần 11, 12 (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Buổi chiều

- Dạy học theo kế hoạch kết hợp dạy bù (GV)

- Thống kê điểm kiểm tra giữa HKI nộp chuyên môn (GV khối 4-5)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Ba, 01/12/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Buổi chiều

- Dạy học theo kế hoạch kết hợp dạy bù (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Tư, 02/12/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Buổi chiều

- Họp HĐSP tháng 12; Triển khai Thông tư 27 đánh giá xếp loại học sinh lớp 1 vào lúc 13 giờ 30 tại cơ sở vân trình (CBGVNV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Năm, 03/12/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Buổi chiều

- Dạy học theo kế hoạch kết hợp dạy bù (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Sáu, 04/12/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Buổi chiều

- Dạy học theo kế hoạch kết hợp dạy bù (GV)

- Làm việc tại trường (CBGVNV)

Thứ Bảy, 05/12/2020

Buổi sáng

- Dạy học theo chương trình (GV)

Buổi chiều

- Dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu khối 4-5 (Theo phân công)